جلسه نقد و بررسی نظریه‌های عدالت بنیان

جلسه اول از سلسله جلسات نقد و بررسی نظریه‌های عدالت‌بنیان در تاریخ ۴/۵/٩۶ در مؤسسه مبانی و مدلهای اقتصادی بومی توسط گروه مبانی و فلسفه اقتصاد تشکیل شد.

میلاد لطفی
1396/5/9
تعداد بازدید:

موضوع این جلسه تبیین حقوق مالکیت از منظر نظریه‌های تعادل بنیان و مقایسه آن با نظریه‌های عدالت‌بنیان که ارائه مطالب  برعهده آقای ناسخیان بود. در ابتدا تقریری از مفهوم تعادل گرایی در اقتصاد متعارف ارائه شد. سپس چالش ها و تناقضاتی که تئوری های تعادل بنیان، با رویکرد اقتصاد کلاسیک و اقتصاد نئوکلاسیک، با آن مواجهند به بحث گذاشته شد. تعارض کار مطلق و کار مشروط، تعارض توزیع قدرت و داوطلبانه بودن مبادله و تعارض حقوق فردی و جمعی (فردگرایی و جمع‌گرایی) از جمله مباحث مطرح شده بود. محور مباحث عبارت بود از نحوه توجیه قیمت بازار برای تملک کالاها و خدمات تولید شده. هدف اصلی از بیان این تقریر اثبات ناسازگاری درونی این تئوری ها بود.

پس از ارائه مطالب، اعضای مؤسسه و پژوهشگران به بیان دیدگاه‌های انتقادی خود پرداخته و هرکدام از مواضع خویش دفاع نمودند.

قسمت دوم مقاله به بیان رویکردهای رقیب در نظریه‌های عدالت‌بنیان مربوط می‌شود که در جلسه آینده به بحث گذاشته خواهد شد.


مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.