سومین جلسه اندیشه ورزی شبکه جامع علمی اقتصاد مقاومتی برگزار گردید .

سومین جلسه اندیشه ورزی شبکه جامع علمی اقتصاد مقاومتی با حضور دکتر سید مهدی زری باف ، دکتر علی سعیدی و دکتر طاها رمضانی برگزار گردید .


سید محمد نظری
1396/9/9
تعداد بازدید:

سومین جلسه اندیشه ورزی شبکه جامع علمی اقتصاد مقاومتی با حضور دکتر سید مهدی زری باف ، دکتر علی سعیدی و دکتر طاها رمضانی برگزار گردید .
در این جلسه محورهای شبکه نمایی ، شبکه یابی ، شبکه پردازی و شبکه سازی مورد بحث قرار گرفت و همچنین ماموریت نمایشگاه جامع علمی اقتصاد مقاومتی برای حاضرین تبیین گشت . 
در انتها تکمیل طرح شبکه جامع اقتصاد مقاومتی و جلسات اندیشه ورزی بیشتر با اساتید حوزه ی اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت .  


مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.