گزارش برگزاری دومین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی

دومین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی روز پنج شنبه 3 اسفند ماه 1396 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی در دو کارگاه علمی صبح و عصر برگزار گردید


1396/12/6
تعداد بازدید:

دومین هفته از دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی روز پنج شنبه 3 اسفند ماه 1396 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی در دو کارگاه علمی صبح و عصر برگزار گردید.

در نوبت صبح، ابتدا دکتر درودیان موضوع بحران زایی خلق پول درونزا و الگوی بانکی بدیل در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی را تبیین کردند و پس از آن به همراه دکتر نعمتی نشست دوم این موضوع و پرسش و پاسخ برگزار گردید.

سرفصل های بحران زایی خلق پول درونزا و الگوی بانکی بدیل در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی / دکتر حسین درودیان

 • مفاهیم پایه پول
 • خلق پول در دو معنای پایه پولی و پول بانکی (با تمرکز بر درونزایی پول)
 • تبیین پارادایم متعارف پولی
 • تلقی «وساطت» از پول و بانک؛ کم‌اهمیتی این نهادها؛ الگوهای شبه تهاتری
 • خنثایی پول
 • برونزایی پول
 • استقلال بانک مرکزی
 • نگرش تهدیدی به پول
 • بازارگرایی
 • پیامدهای کاربرد گزاره‌های پولی متعارف
 • تبعات تسلط پارادایم متعارف در اقتصاد ایران
 • چارچوب پارادایمی بدیل
 • چارچوب تبیینی بدیل: فهم صحیح از رابطه پول و بخش حقیقی
 • پارادایم بدیل و اقتصاد مقاومتی
 • چارچوب نظام پولی متناسب با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت برگرفته از پارادایم بدیل

سومین کارگاه علمی نظام حکمرانی پولی و بانکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوبت عصر با حضور دکتر بخشی همراه با بحث و نظر توسط دانش پژوهان دوره برگزار شد.

سرفصل های موضوع ارائه یک نظام بانکی بدیل برای بانکداری ذخیره جزئی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر رسول بخشی دستجردی

 • مقایسه رشد نقدینگی ایران و امریکا از سال 1352 تاکنون
 • معرفی اقتصاددانان امریکایی در حوزه پولی
 • دیدگاه کینز و شومپیتر در مورد پول
 • قاعده انباشت سولو
 • پول در تعادل عمومی
 • ریشه های بهره در اقتصاد متعارف
 • چیستی و تبیین خلق پول
 • مدلسازی و طراحی ربا در نظریات پولی متعارف
 • سازوکار خلق و محو پول در نظام بانکی
 • خلق پول و ربای پنهان
 • الگوی بهترین نرخ رشد نقدینگی
 • هزینه نگهداری پول نقد
 • مدلسازی بهترین نرخ بهره و الگوی بهترین نرخ سود

برنامه این هفته پنج شنبه 10 اسفند 1396، موضوع چرا نظام پولی بانکی اسلام، مبتنی بر پول حقیقی است؟ توسط دکتر علی نعمتی نوبت صبح و موضوع راهکارهای برون رفت از بحران ورشکستگی بانک های کشور توسط دکتر محمدجواد شریف زاده در نوبت عصر در مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی برگزار خواهد شد.

برای شرکت در دوره ثبت نام کنید.


مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.